Warunki cz?onkostwa

O cz?onkostwo w Polish-American FCU ubiega? si? mo?e osoba maj?ca polskie pochodzenie ,wywodz?ca si? z polskiej rodziny lub b?d?ca aktywnym cz?onkiem organizacji polonijnej.


Warunkiem przyst?pienia do Unii jest dokonanie wp?aty w wysoko?ci $5 USD.


Z Pa?stwa pomoc? wspieramy finansowo dzia?alno?? organizacji kulturalnych, edukacyjnych i m?odzie?owych. Fundujemy tak?e stypendia przekazywane za po?rednictwem ró?nych organizacji studentom polskiego pochodzenia w Ameryce.

Przy??czcie si? do Polsko-Ameryka?skiej FCU, by w pe?ni korzysta? z naszych us?ug!

Aplikacja

Go to main navigation