Zmiany w zakresie logowania sa dodatkowa forma bezpiecze?stwa I ochrony Twojego Home Banking

Cz?onkowie korzystaj?cy z naszego wygodnego systemu bankowo?ci domowej maj? teraz dodatkow? forme ochrony swoich informacji.

Cz?onkowie musza otrzymanic kod weryfikacyjny za ka?dym razem, gdy wchodz? do home banking.

Logowanie z komputera stacjonarnego:

> Podczas logowania, system poprosi Ci? o klikni?cie "Wy?lij kod".

> Szybko otrzymasz e-mail z jednorazowym kodem.

> Wprowad? kod i kliknij "Validate".

> Powiniene? by? teraz w systemie home banking.

 

Logowanie przez aplikacj? mobiln?:

> Na pierwszym ekranie pojawi si? napis "Opcje MFA. Wybierz opcj? MFA, aby otrzyma? OTP." *

> Twój adres e-mail równie? pojawi si? na ekranie.

> Kliknik zaznaczone niebieskie kó?ko.

> Szybko otrzymasz wiadomo?? e-mail z kodem jednorazowym.

> Pod OTP wprowad? has?o i naci?nij niebieskie kó?ko.

> Powiniene? teraz znale?? si? w systemie home banking.

Rozumiemy, ?e ten sta?y krok mo?e nie by? wygodny. Jednak?e, ten krok weryfikacji zosta? wprowadzony w celu dalszej ochrony wa?nych informacji naszych Cz?onków.

PAFCU nie mia?a ?adnych narusze? bezpiecze?stwa. Ten dodatkowy krok ma na celu uaktualnienie systemu i zapewnienie spokoju naszym Cz?onkom.

Uwaga dla u?ytkowników poczty elektronicznej Comcast

Cz?onkowie korzystaj?cy z adresu e-mail "comcast.net" mog? nie otrzyma? jeszcze kodu potwierdzaj?cego.

Wciaz pracujemy nad rozwi?zaniem tego problem, ale sugerujemy, aby Cz?onkowie u?ywali innego adresu e-mail (innego ni? comcast.net), aby dopasowa? go do swojego konta w PAFCU.

Je?li potrzebuj? Pa?stwo dalszej pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (248) 619-0440 w godzinach pracy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodno?ci.

*MFA = Uwierzytelnianie wieloczynnikowe.

OTP = Has?o jednorazowe.

 

Wane informacje, które trzeba zna?

Bonus gotówkowy dla Po?yczkobiorców PAFCU !

Rada Dyrektorów zatwierdzi?a rabat gotówkowy w wysoko ci 15% odsetek zapaconych w 2022 r. za kredyty konsumenckie.

rok by bardzo dobrym rokiem dla naszej unii kredytowej. Po raz kolejny podzi kowali my naszym czonkom poprzez zwrot gotówki bezpo rednio do ich kieszeni.

W grudniu , na konta czekowe wszystkich cz?onków, którzy w ci?gu roku 2022 mieli poyczki konsumenckie (na zakup pojazdów lub kredyty gotówkowe) wp?yn??y depozyty pieni??ne.Uprawnieni* po?yczkobiorcy otrzymali nawet do $400 za to,?e s? lojalnymi cz?onkami naszej unii.

Zdajemy sobie spraw? jak wiele instytucji finansowych oferuje na rynku swoje us?ugi i dlatego nagradzamy tych , którzy s? nam wierni.

Doceniamy wasze poparcie dla jedynej lokalnej unii kredytowej ,utworzonej aby pomaga? miejscowej Polonii. ?yczymy Wam wszytkiego co najlepsze w Nowym Roku!

* Rabat dotyczy? tylko roku 2019. Wysoko?? zale?na by?a od ilo?ci miesi?cy trwania po?yczki pocz?wszy od stycznia 2019.Nie kwalifikowali si? na rabat cz?onkowie ,którzy zalegali ze sp?atami w 2019 roku lub przynie?li straty dla unii oraz kredyty hipoteczne na zakup domów, linie kredytowe oraz karty kredytowe .Minimalny rabat wynosi? $ 10.
Je?li rok 2020 b?dzie równie korzystnym dla PAFCU, rozwa?amy powtórzenie zwrotu cz??ci odsetek równie? w nast?pnym roku.

Dowiedz si jak do czy?

Go to main navigation