Wane informacje, które trzeba zna?

Bonus gotówkowy dla Po?yczkobiorców PAFCU !

Rada Dyrektorów zatwierdzi?a rabat gotówkowy w wysoko ci 20% odsetek zapaconych w 2022 r. za kredyty konsumenckie.

rok by bardzo dobrym rokiem dla naszej unii kredytowej. Po raz kolejny podzi kowali my naszym czonkom poprzez zwrot gotówki bezpo rednio do ich kieszeni.

W grudniu , na konta czekowe wszystkich cz?onków, którzy w ci?gu roku 2022 mieli poyczki konsumenckie (na zakup pojazdów lub kredyty gotówkowe) wp?yn??y depozyty pieni??ne.Uprawnieni* po?yczkobiorcy otrzymali nawet do $400 za to,?e s? lojalnymi cz?onkami naszej unii.

Zdajemy sobie spraw? jak wiele instytucji finansowych oferuje na rynku swoje us?ugi i dlatego nagradzamy tych , którzy s? nam wierni.

Doceniamy wasze poparcie dla jedynej lokalnej unii kredytowej ,utworzonej aby pomaga? miejscowej Polonii. ?yczymy Wam wszytkiego co najlepsze w Nowym Roku!

* Rabat dotyczy? tylko roku 2019. Wysoko?? zale?na by?a od ilo?ci miesi?cy trwania po?yczki pocz?wszy od stycznia 2019.Nie kwalifikowali si? na rabat cz?onkowie ,którzy zalegali ze sp?atami w 2019 roku lub przynie?li straty dla unii oraz kredyty hipoteczne na zakup domów, linie kredytowe oraz karty kredytowe .Minimalny rabat wynosi? $ 10.
Je?li rok 2020 b?dzie równie korzystnym dla PAFCU, rozwa?amy powtórzenie zwrotu cz??ci odsetek równie? w nast?pnym roku.

Dowiedz si jak do czy?

Go to main navigation